ACT! for Global Goals
 

ACT! for Global Goals

ACT! for Global Goals

€30

About this course

Over:

In dit project leren jongeren wat de Global Goals zijn en hoe zij zelf in actie kunnen komen. Jongeren produceren met behulp van professionele artiesten hun eigen kunstuiting met een maatschappelijke boodschap. De Global Goals refereren aan de Sustainable Development Goals zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Doel: Jongeren inspireren om op een creatieve manier in actie te komen voor de maatschappij. Jongeren leren dat zij een stem hebben die telt.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Democratische cultuur

Leerlingen leren:

 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten;
 • hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in de klas- en schoolcontact en daarbij ruimte te maken voor de mening van alle leerlingen;
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden.
Identiteit
Leerlingen leren:
 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
Solidariteit

Leerlingen leren:

 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen;
 • manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven;
 • na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en rechtvaardigheid.
Duurzaamheid

Leerlingen leren:

 • na te denken over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking van de sustainable development goals (SDG)' of andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Ervaring:

Ik heb een nichtje in het buitenland en zij klaagt altijd over de kwaliteit van haar onderwijs. Hierdoor weet ik hoe blij ik moet zijn met het onderwijs hier en ik kan mij dan ook erg identificeren met SGD4! Wij mogen blij zijn met hoe het hier gaat.’

- Leerling 4 HAVO/VWO

Aangeboden door:

Organisatie