Dichtproject
 

Dichtproject

Dichtproject

€30

About this course

Over:

Door een interactieve les met moderne voorbeelden (bv Rap) wordt gedichten schrijven “cool” gemaakt. Om een succes van een dichtbundel te maken heb je meerdere talenten nodig. Kinderen worden aangespoord om hun eigen talent te gebruiken.

De bundel wordt in Nederland gedrukt op gerecycled papier. Door fantasie op papier te zetten kan ieder kind een gedicht maken; gelijkheid. En het belangrijkste: taalontwikkeling door plezier in schrijven.

Doelgroep:

Groep 1 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Onderbouw leerlingen leren:

 • het belang van regels in de klas en op school voor spelen en samenwerken;
 • dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Democratische cultuur

Onderbouw leerlingen leren:

 • hun stem te gebruiken tijdens gezamenlijke besluitvormingsprocessen;
 • dat de ander ook een stem en mogelijk een ander gezichtspunt heeft; leren hier naar te luisteren en vragen te stellen om meer over de ander en zijn of haar gezichtspunt te weten te komen.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in de klas- en schoolcontact en daarbij ruimte te maken voor de mening van alle leerlingen;
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen.
Identiteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • woorden te geven aan wat ze denken, doen, willen en willen worden; leren dat hun taal of talen deel uitmaken van wie zij zijn;
 • hun primaire emoties te herkennen, benoemen en ermee om te gaan.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hun primaire en secundaire emoties te herkennen, te benoemen en hier bewust mee omgaan;
 • te benoemen wat ze al goed kunnen en wat ze nog beter onder knie willen krijgen, ook in het licht van het onderwijs dat ze na de basisschool willen volgen.
Diversiteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • over vriendschap en verliefdheid;
 • woorden te geven aan wat de ander doet en wil en daarin overeenkomsten en verschillen te ontdekken.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • de grenzen (emotioneel, fysiek en seksueel) van anderen herkennen en daar rekening mee te houden;
 • de secundaire emoties van de ander te herkennen en te benoemen en te anticiperen op reacties van anderen op het eigen handelen.
Solidariteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • eenvoudige taken en problemen uit te voeren of op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
Digitaal samenleven

Onderbouw leerlingen leren:

 • over de invloed van mediaboodschappen op hun leefwereld.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende vormen van media(boodschappen), de toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die van anderen.
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later.
Globalisering

Onderbouw leerlingen leren:

 • over manieren waarop zij en klasgenoten verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie.
Denk- en handelwijzen

Onderbouw leerlingen leren:

 • zich met hulp gericht uit te spreken over de wereld die zij waarnemen. Gericht eenvoudige verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen;
 • anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens en gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er rekening mee te houden.

Bovenbouw leerlingen leren:

 • primaire en secundaire emoties bij zichzelf en bij anderen te herkennen, te benoemen; zij leren zich in te leven in een ander en gaan hier bewust mee om.

Ervaring:

“Groep 7a schrijft opeens, hoe dan?”

- Leerkracht

Belangrijke informatie:

De schooldichter is een landelijke organisatie met 20 dichters. Het project is door anderen uit te voeren in andere regio’s. Zelf werk ik in de regio West-Friesland, Noord Kennemerland. 

Aangeboden door:

Organisatie