Elke stem telt!
 

Elke stem telt!

Elke stem telt!

€30

About this course

Over:

Met deze les leg je in het kort uit waarom we stemmen en hoe de verkiezingen werken. Je bespreekt ‘ingewikkelde’ begrippen zoals provinciale statenverkiezingen en waterschapsverziekingen, coalitie en statenleden. Ook gaan de leerlingen in de les aan de slag met hun politieke standpunten en vormen ze een partij met medeleerlingen. Wat vinden ze écht belangrijk? Wat zijn hun idealen? Welke naam krijgt hun partij? En wat is de slogan?

Doelgroep:

Groep 6 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over gezagsdragers en politieke instituties in Nederland, Europa en de wereld;
 • over de werking van ons politieke bestel;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
 • over manieren om op school of in de eigen omgeving macht te organiseren en uit te oefenen.
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • in de context van de klas te proberen anderen van hun mening te overtuigen;
 • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten; 
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.
 • hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in de klas- en schoolcontact en daarbij ruimte te maken voor de mening van alle leerlingen;
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden;
 • conflicten in de directe omgeving op een vreedzame manier op te lossen, maar ook accepteren dat conflicten kunnen blijven bestaan.
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) kunnen werken aan een oplossing;
 • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Aangeboden door:

Organisatie