V-LAB Express
 

V-LAB Express

V-LAB Express

€30

About this course

Over:

De interactieve tentoonstelling in een trailer gaat over burgerschap: zorgen voor jezelf, elkaar en de aarde. Thema’s als vrijheid, identiteit, diversiteit, gelijkwaardigheid, verzet tegen onrecht en compassie staan centraal. De ‘soft skills’ die daarvoor nodig zijn kunnen ontdekt en geoefend worden door leerlingen die in tweetallen zelfstandig hun route in de Express hebben.

Doelgroep:

Groep 1 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving.
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
Democratische cultuur
Bovenbouw leerlingen leren:
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten;
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden.
Identiteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur;
 • te reflecteren op de mate waarin hun identiteit mede gevormd is en beïnvloed wordt door leeftijdgenoten, groepsidentiteiten, (social) media, maar ook door persoonlijke mogelijkheden en beperkingen;
 • na te denken over schoonheidsidealen, gender, seksualiteit, etniciteit en (on)gelijkheid zoals die gerepresenteerd worden in/op (sociale) media, en welke invloed die beelden op hen hebben.
Diversiteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze diverse samenleving een rol spelen;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
 • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren;
 • hoe groepsgedrag en (social) media de houdingen en het gedrag van klasgenoten mede kunnen verklaren.
Solidariteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen;
 • manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven.
Globalisering
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie.
Denk- en handelwijzen
Bovenbouw leerlingen leren:
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen;
 • het perspectief van concrete anderen in een gegeven context te herkennen en te beschrijven (hoe zou dat kind daar, in die omstandigheden, zich..); te anticiperen op wat hun gedag of uitlatingen te weeg kunnen brengen bij een ander;
 • ethische dimensies te herkennen in concrete situaties en in leercontexten; handelingsopties te overwegen, consquenties van keuzes af te wegen en het handelen hier zo mogelijk op af te stemmen;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Ervaring:

"Dat vrijheid spelregels heeft en dat je de vrijheid van de ander kunt vergroten, wist ik niet."

- Leerling

Belangrijke informatie:

De V–LAB Express is te huur voor gemeenten, scholen en instellingen. Een transportbedrijf plaatst de Express voor de school, sporthal, gemeentehuis, museum of buurtcentrum.
Er is een compleet draaiboek voor de organisatie gemaakt en er is een instructiebijeenkomst voor begeleiders. Voor docenten is er een handleiding en het Inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede’ beschikbaar. Huurvoorwaarden, klik hier.

Aangeboden door: