Week van Respect
 

Week van Respect

Week van Respect

€30

About this course

Over:

Tijdens de Week van Respect kunnen alle deelnemende scholen rekenen op inspiratie, (les-)materialen en natuurlijk gastlessen bij het volop activeren van hun jongeren. Beschikbaar van de kleutergroepen tot en met groep 8 om samen Respect vol in de schijnwerpers te zetten.

Doelgroep:

Groep 1 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Onderbouw leerlingen leren:

 • het belang van regels in de klas en op school voor spelen en samenwerken;
 • leefregels en afspraken thuis en in de omgeving te benoemen en te vergelijken;
 • dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas.
 • dat iedereen rechten en plichten heeft.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • over de waarborging van en het respect voor die rechten hier en daar;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving.
Macht en inspraak

Onderbouw leerlingen leren:

 • dat er mensen zijn benoemd of gekozen die gezag hebben of dragen op school, in de woonplaats en in het land;
 • dat er regels en afspraken gelden in ons land en welke rol verschillende mensen hebben bij het handhaven ervan;
 • het verschil tussen regels en afspraken, en de mogelijkheden en grenzen voor leerlingen om daar over mee te praten.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over gezagsdragers en politieke instituties in Nederland, Europa en de wereld;
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
Democratische cultuur
Onderbouw leerlingen leren:
 • te accepteren dat anderen iets anders willen, maar dat dit niet tot een conflict hoeft te leiden;
 • dat de ander ook een stem en mogelijk een ander gezichtspunt heeft; leren hier naar te luisteren en vragen te stellen om meer over de ander en zijn of haar gezichtspunt te weten te komen.
  Bovenbouw leerlingen leren:
 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • in de context van de klas te proberen anderen van hun mening te overtuigen;
 • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten;
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden.
Identiteit
Onderbouw leerlingen leren:
 • woorden te geven aan wat ze denken, doen, willen en willen worden; leren dat hun taal of talen deel uitmaken van wie zij zijn;
 • over zichzelf te praten in termen van toen, nu en later, hier en daar.
  Bovenbouw leerlingen leren:
 • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen.
Diversiteit
Onderbouw leerlingen leren:
 • woorden te geven aan wat de ander doet en wil en daarin overeenkomsten en verschillen te ontdekken;
 • samen en/of met hulp van anderen onderlingen conflicten vreedzaam op te lossen.
  Onderbouw leerlingen leren:
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
 • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren.
Solidariteit
Onderbouw leerlingen leren:
 • te benoemen wat ze zelf nodig hebben; te zien wat anderen nodig hebben en wat dat betekent voor hun eigen handelen.
  Bovenbouw leerlingen leren:
 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en rechtvaardigheid.
Duurzaamheid
Bovenbouw leerlingen leren:
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later.
Denk- en handelwijzen
Onderbouw leerlingen leren:
 • zich onder begeleiding te houden aan regels van gesprek en uitwisseling, waaronder actief luisteren en vragen stellen;
 • verschillende manieren om in kleine groepen of met de klas te overleggen; hoe je eenvoudig conflicten kunt voorkomen en een aantal mogelijkheden om ontstane conflicten op te lossen;
 • gericht vragen te stellen over vanzelfsprekendheden die zij binnen en buiten school tegenkomen, onder begeleiding gerichte (onderzoeks)vragen op te stellen en een eenvoudig onderzoek uit te voeren;
 • zich met hulp gericht uit te spreken over de wereld die zij waarnemen. Gericht eenvoudige verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen;
 • anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens en gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er rekening mee te houden;
 • het eigen belang en dat van anderen in te zien en te verwoorden; te respecteren wat anderen nodig hebben om in hun behoeften te voorzien; regels te accepteren en te bewaken.
  Bovenbouw leerlingen leren:
 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) kunnen werken aan een oplossing; manieren hoe ze als klas of als groep kunnen overleggen en daarbij te luisteren naar de opvattingen van allen;
 • voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven;
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen;
 • primaire en secundaire emoties bij zichzelf en bij anderen te herkennen, te benoemen; zij leren zich in te leven in een ander en gaan hier bewust mee om;
 • het perspectief van concrete anderen in een gegeven context te herkennen en te beschrijven (hoe zou dat kind daar, in die omstandigheden, zich..); te anticiperen op wat hun gedag of uitlatingen te weeg kunnen brengen bij een ander;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Ervaring:

“Het initiatief de ‘Week van Respect’ is een hele mooie week waarin scholen, kinderen en de samenleving hierbij stil kunnen staan. Dit soort thema’s hebben wij hard nodig.”

- Burgemeester Ahmed Marcouch

Belangrijke informatie:

Elke tweede week van November!

Aangeboden door:

Organisatie