De Perfecte Samenleving
 

De Perfecte Samenleving

De Perfecte Samenleving

€30

About this course

Over:

Cactus Educatie ontwerpt burgerschapsprojecten voor én met scholen en culturele instellingen. Door haar projecten leren deelnemers waar verschillende groepen in de samenleving vandaan komen, wat hun geschiedenis is en vooral: wat zij met elkaar gemeen hebben. Spelenderwijs leren kinderen of volwassenen hoe een inclusieve maatschappij eruitziet en belangrijker: hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Doelgroep:

Groep 6 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden en bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik;
 • over het belang van regels en afspraken thuis en op school en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
 • over manieren om op school of in de eigen omgeving macht te organiseren en uit te oefenen.
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden.
Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid.
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • welke spanningen er zijn tussen de waarden en belangen die aan People, Plant, Prosperity verbonden zijn, en de invloed van die spanningen op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later.
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie.
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen;
 • ethische dimensies te herkennen in concrete situaties en in leercontexten; handelingsopties te overwegen, consquenties van keuzes af te wegen en het handelen hier zo mogelijk op af te stemmen.

Belangrijke informatie:

Cactus Educatie bevindt zich in Arnhem. Reiskosten met het openbaar vervoer worden apart opgenomen in een offerte.

Aangeboden door:

Organisatie