Kinderrechten Filmfestival
 

Kinderrechten Filmfestival

Kinderrechten Filmfestival

€30

About this course

Over:

Bij het Unicef Kinderrechten Filmfestival krijgen leerlingen uit groep 6, groep 7 of groep 8 uit het basisonderwijs de kans om te leren over de kinderrechten door zelf een korte speelfilm (kinderrechtenfilm) te maken over een kinderrecht dat zij belangrijk vinden.

De leerlingen spelen zelf mee in de film, die wordt begeleid door filmcoaches van Hollywood in de Klas. De films gaan in première op het populaire YouTube-kanaal van het filmfestival.

Doelgroep:

Groep 6 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en het belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden en bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik;
 • over de waarborging van en het respect voor die rechten hier en daar;
 • over het belang van regels en afspraken thuis en op school en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over de totstandkoming en handhaving van regels in Nederland en Europa;
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
Democratische cultuur
Bovenbouw leerlingen leren:
 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven.
Identiteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en actief bewaken (emotioneel, fysiek en seksueel);
 • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen.
 • te benoemen wat ze al goed kunnen en wat ze nog beter onder knie willen krijgen, ook in het licht van het onderwijs dat ze na de basisschool willen volgen.
Solidariteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn;
 • doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je alleen of samen doet;
 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
Digitaal samenleven
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over verschillende vormen van media(boodschappen), de toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die van anderen.
Globalisering
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over het Nederlands lidmaatschap van verschillende internationale organisaties;
 • over internationale ondernemingen en organisaties in relatie tot nationale en internationale wetgeving;
 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
 • een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering samenhangen.
Technologisch burgerschap
Bovenbouw leerlingen leren:
 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven en in de samenleving onderzoeken.
Denk- en handelwijzen
Bovenbouw leerlingen leren:
 • voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven.

Ervaring:

“Het kinderrechten filmfestival is het meest educatieve project waar burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden samenkomen.”

- Leerkracht groep 7

Belangrijke informatie:

 • Kosteloos project
 • Geschikt voor 5 t/m 35 leerlingen per groep
 • Tijdsinvestering: 7 uur, te verspreiden over het schooljaar

Aangeboden door:

Organisatie