Leskoffer ‘Oorsprongsverhalen’
 

Leskoffer ‘Oorsprongsverhalen’

Leskoffer ‘Oorsprongsverhalen’

€30

About this course

Over:

Studio De Vrije Vorm ontwikkeld en verhuurd leskoffers voor Burgerschapsvorming-Levensbeschouwing voor het primair onderwijs. De koffers hebben als thema ‘Oorsprongsverhalen’ en bevatten naast een boeiend verhaal, energizers, voorwerpen die te maken hebben met het thema en tekenmateriaal voor de docent. Bij de koffer is een digitale lesopbouw inbegrepen. Een instructie-gastles voor de docenten is optioneel.

 

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en het belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden;
Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en actief bewaken (emotioneel, fysiek en seksueel);
 • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen;
 • hun primaire en secundaire emoties te herkennen, te benoemen en hier bewust mee omgaan;
 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
 • te reflecteren op de mate waarin hun identiteit mede gevormd is en beïnvloed wordt door leeftijdgenoten, groepsidentiteiten, (social) media, maar ook door persoonlijke mogelijkheden en beperkingen;
   
Diversiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze diverse samenleving een rol spelen;
 • de grenzen (emotioneel, fysiek en seksueel) van anderen herkennen en daar rekening mee te houden;
 • de secundaire emoties van de ander te herkennen en te benoemen en te anticiperen op reacties van anderen op het eigen handelen;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
 • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren;
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je alleen of samen doet;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • de betekenis van de begrippen People, Planet, Prosperity (PPP) aan de hand van voorbeelden te herkennen en te beschrijven;
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren

 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
 • een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering samenhangen.
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen;
 

Ervaring:

“Samen maken we de wereld een beetje mooier!”

Belangrijke informatie:

De leskoffer is compact en licht van gewicht.

Aangeboden door: