Designathon
 

Designathon

Designathon

€30

About this course

Over:

Tijdens een Designathon les bedenken, bouwen en presenteren kinderen hun eigen oplossingen voor sociale en milieuvraagstukken. De methode is uniek vanwege het vermogen om de creativiteit van kinderen in te zetten voor het aanpakken van mondiale problemen, en het fysiek bouwen van prototypen met elektronica, in een relatief korte tijd. Met de Burgerschap Designathon laten we kinderen hun (actieve) rol spelen bij het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, bevorderen we inclusie in de stad en zetten we in op gelijke kansen in het onderwijs.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
 • over manieren om op school of in de eigen omgeving macht te organiseren en uit te oefenen.
Democratische cultuur
Bovenbouw leerlingen leren:
 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.
Identiteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen;
 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
Diversiteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over seksualiteit, verschillende seksuele oriëntaties en expressies van gender;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn.
Solidariteit
Bovenbouw leerlingen leren:
 • doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je alleen of samen doet;
 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
Duurzaamheid
Bovenbouw leerlingen leren:
 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
 • na te denken over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking van de sustainable development goals (SDG)' of andere duurzaamheidsdoelstellingen.
Globalisering
Bovenbouw leerlingen leren:
 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie.
Technologisch burgerschap
Bovenbouw leerlingen leren:
 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven en in de samenleving onderzoeken.
Denk- en handelwijzen
Bovenbouw leerlingen leren:
 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • het perspectief van concrete anderen in een gegeven context te herkennen en te beschrijven (hoe zou dat kind daar, in die omstandigheden, zich..); te anticiperen op wat hun gedag of uitlatingen te weeg kunnen brengen bij een ander;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Ervaring:

“Samen werken, behulpzaamheid, we hebben geleerd dat CO2 de aarde/natuur slechter maakt, ideeën maken en begrip voor anderen.”

- Leerling, groep 8

“ Ik vond het heel goed dat kinderen ervaren dat als er problemen zijn, dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Dat ze het niet hoeven af te wachten.’’

- Leerkracht

Aangeboden door:

Organisatie