DOEboek Burgerschap
 

DOEboek Burgerschap

DOEboek Burgerschap

€30

About this course

Over:

De wereld waarin wij leven, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Heel veel mensen werken elke dag aan de maatschappij zodat iedereen mee kan doen. Ook kinderen kunnen helpen om de wereld nog mooier te maken. Je kunt ontdekken hoe je op een vreedzame manier conflicten kunt oplossen. Je kunt leren wat je tegen pesten kunt doen. Je kunt oefenen hoe je je kunt verzetten tegen onrecht en hoe je kunt zorgen voor mensen, dieren en voor de aarde. Dat noemen we burgerschap. In dit DOEboek kun je onderzoeken wat burgerschap voor jou betekent.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van de democratische rechtsstaat;
 • over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en het belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • over de waarborging van en het respect voor die rechten hier en daar;
 • over het belang van regels en afspraken thuis en op school en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte;
 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • wat de  buitenwerkingstelling van de rechtsstaat kan betekenen, uitgelegd aan de hand van de Duitse bezetting en de Holocaust;
 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
 • over manieren om op school of in de eigen omgeving macht te organiseren en uit te oefenen.
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • in de context van de klas te proberen anderen van hun mening te overtuigen;
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.
 • er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen emoties teweeg kunnen brengen bij anderen;
 • conflicten in de directe omgeving op een vreedzame manier op te lossen, maar ook accepteren dat conflicten kunnen blijven bestaan.
   
Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
 • te reflecteren op de mate waarin hun identiteit mede gevormd is en beïnvloed wordt door leeftijdgenoten, groepsidentiteiten, (social) media, maar ook door persoonlijke mogelijkheden en beperkingen;
Diversiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze diverse samenleving een rol spelen;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
 • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren;
 • hoe groepsgedrag en (social) media de houdingen en het gedrag van klasgenoten mede kunnen verklaren.
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid;
 • voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.
 • manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven;
 • na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en rechtvaardigheid.
Digitaal samenleven

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en van de ethische aspecten hiervan;
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) kunnen werken aan een oplossing; manieren hoe ze als klas of als groep kunnen overleggen en daarbij te luisteren naar de opvattingen van allen;
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Ervaring:

“Het gaat vooral over mezelf en hoe ik de wereld mooier kan maken, dat had ik niet verwacht.”

- Leerling

Belangrijke informatie:

Het DOEboek verschijnt april 2022 en kan gebruik worden in de school, thuis, jeugd en jongerenwerk en in (dag)recreatie zoals musea en vakantieverblijven. DOEboek heeft 80 pagina’s, is met QR’s verbonden met filmpjes en toelichtingen. Voor docenten is eind april 2022 een handleiding beschikbaar.

 

Bekijk het showmodel hier:

https://www.flipsnack.com/7BEB5ACC5A8/doeboek-showmodel-april-2022.html

Aangeboden door: