Welkom in mijn Wijk
 

Welkom in mijn Wijk

Welkom in mijn Wijk

€30

About this course

Over:

Kinderen horen van alles óver elkaar, bij Welkom in Mijn Wijk leren ze mét elkaar. Ze maken op een positieve manier contact met kinderen die in eerste instantie heel ‘anders’ lijken dan zijzelf. Leerlingen leren vanuit verschillende perspectieven te kijken en samen te werken in een divers team met wie ze drie dagen optrekken.

Doelgroep:

Groep 6 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

 • waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas en omgeving;
 • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit;
 • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
 • manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen;
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
 • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten; 
 • hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten.
 • hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in de klas- en schoolcontact en daarbij ruimte te maken voor de mening van alle leerlingen; dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden;
Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen;
 • uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis symbolen en rituelen voor hen hebben, waaronder nationale symbolen;
 • enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie en cultuur.
Diversiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze diverse samenleving een rol spelen;
 • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
 • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren;
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

 • taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn;
 • doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je alleen of samen doet;
 • manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen;
Digitaal samenleven

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat bij digitaal communiceren ook omgangsregels gelden en kunnen deze toepassen.
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

 • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

 • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 • hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) kunnen werken aan een oplossing;
 • manieren hoe ze als klas of als groep kunnen overleggen en daarbij te luisteren naar de opvattingen van allen;
 • voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven;
 • gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te duiden; in aanzet te benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is;
 • over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen respecteren, bevorderen of bevechten.

Ervaring:

“Ik wist eerst niet echt hoe ze waren, maar toen heb ik ze beter leren kennen door spelletjes en de speurtocht. Drie wilden vriendinnen zijn.”

- Sarah, groep 8

“Toen ik die foto’s zag, dacht ik: dat kan geen leuke dag worden. Ik had niet gedacht dat die kinderen zo aardig waren, maar dat waren ze wel.”

- Chris, groep 7

“Ik vond hun wijk heel leuk, ik ben nu ook benieuwd naar andere wijken.”

- Zeynep, groep 7

“De kinderen hebben echt geleerd dat hun buurt niet de hele wereld is.”

- Juf Chantal, groep 7

Belangrijke informatie:

Geschikt voor scholen met eenzijdige samengestelde leerlingpopulate (soc. ec. of etn. cult.)

Aangeboden door:

Organisatie